Algemene voorwaarden Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten

Algemeen
De Oranjevereniging van Edam valt onder stichting Evenementen Commissie Edam, als afdeling Oranjefeesten, hierna genoemd Oranjefeesten Edam.
De afdeling heeft een eigen budget en aansprakelijkheid. Wij zetten ons in voor het algemeen belang en hebben geen winstoogmerk.

Activiteiten
De afdeling organiseert jaarlijks tijdens koningsdag activiteiten, voornamelijk gericht op de kinderen in het basisonderwijs, met name voor de basisscholen in Edam. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd bij de gemeente Edam-Volendam.
Alle activiteiten worden bekostigd door sponsoring en bijdragen.
Deelname aan de activiteiten is voor eigen risico. Wel is er tijdens de activiteiten EHBO aanwezig.

Auteursrecht
Oranjefeesten Edam spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een online collectant worden geüpload op Oranjefeesten Edam, dan staat de online collectant in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De online collectant vrijwaart Oranjefeesten Edam tegen aanspraken van derden ten gevolge van het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten
Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. Oranjefeesten Edam is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens
Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Oranjefeesten Edam, zullen Oranjefeesten Edam met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Oranjefeesten Edam leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Oranjefeesten Edam geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Oranjefeesten Edam krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Oranjefeesten Edam daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Oranjefeesten Edam gebruikt uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Oranjefeesten Edam wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@oranjefeesten-edam.nl.
Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Oranjefeesten Edam jonger is dan 16 jaar, zal Oranjefeesten Edam, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Oranjefeesten Edam niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.
Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Verwijderen van content
Oranjefeesten Edam behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Scroll naar boven